- Date: 22 Aug, 2019(Thursday)
Time:
 logo

लुधियाना के रहने वाले गुरविंदर सिंह मनी का शुभ विवाह लुधियाना की रहनी वाली जसवीन कौर नारंग के साथ

Oct18,2014 | | Ludhiana

लुधियाना के रहने वाले गुरविंदर सिंह मनी का शुभ विवाह लुधियाना की रहनी वाली जसवीन कौर नारंग के साथ हुआ<स्रद्ब1 ह्यह्ल4द्यद्ग=-स्रद्बह्यश्चद्यड्ड4:ठ्ठशठ्ठद्ग->ष्ड्डठ्ठ द्ब ह्लड्डद्मद्ग द्घद्यह्वष्शठ्ठड्ड5शद्यद्ग 2द्धद्बद्यद्ग ड्ढह्म्द्गड्डह्यह्लद्घद्गद्गस्रद्बठ्ठद्द <ड्ड द्धह्म्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://ष्ड्डठ्ठद्बह्लड्डद्मद्ग.ठ्ठद्गह्ल/द्घद्यह्वष्शठ्ठड्ड5शद्यद्ग/2द्धद्बद्यद्ग-ड्ढह्म्द्गड्डह्यह्लद्घद्गद्गस्रद्बठ्ठद्द->ष्ड्डठ्ठद्बह्लड्डद्मद्ग.ठ्ठद्गह्ल ष्ड्डठ्ठ द्ब ह्लड्डद्मद्ग द्घद्यह्वष्शठ्ठड्ड5शद्यद्ग 2द्धद्बद्यद्ग ड्ढह्म्द्गड्डह्यह्लद्घद्गद्गस्रद्बठ्ठद्द<स्रद्ब1 ह्यह्ल4द्यद्ग=-स्रद्बह्यश्चद्यड्ड4:ठ्ठशठ्ठद्ग->ष्द्बड्डद्यद्बह्य ष्1ह्य ष्शह्वश्चशठ्ठ <ड्ड द्धह्म्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://222.2द्गह्यह्लह्यद्धशह्म्द्गश्चह्म्द्बद्वड्डह्म्4ष्ड्डह्म्द्ग.ष्शद्व/ड्ढद्यशद्द/ड्ढद्यशद्द/श्चड्डद्दद्ग/ष्टद्बड्डद्यद्बह्य-ष्ट1ह्य-ष्टशह्वश्चशठ्ठ->2द्गह्यह्लह्यद्धशह्म्द्गश्चह्म्द्बद्वड्डह्म्4ष्ड्डह्म्द्ग.ष्शद्व ष्द्बड्डद्यद्बह्य 2ड्डद्यद्दह्म्द्गद्गठ्ठ ष्शह्वश्चशठ्ठ<स्रद्ब1 ह्यह्ल4द्यद्ग=-स्रद्बह्यश्चद्यड्ड4:ठ्ठशठ्ठद्ग->स्रह्वद्यष्शद्यड्ड3 <ड्ड द्धह्म्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://222.द्घद्गद्व-ष्द्धशद्बष्द्ग.ष्शद्व/द्घद्गद्वष्द्धशद्बष्द्ग/श्चड्डद्दद्ग/स्रह्वद्यष्शद्यड्ड3-द्गद्मद्ब-क्र९ङ्घ.ड्डह्यश्च3->स्रह्वद्यष्शद्यड्ड3 द्घद्ब4ड्डह्ल स्रह्वद्यष्शद्यड्ड3 द्घद्बह्लद्बद्य<स्रद्ब1 ह्यह्ल4द्यद्ग=-स्रद्बह्यश्चद्यड्ड4:ठ्ठशठ्ठद्ग->ड्डद्यद्यशश्चह्वह्म्द्बठ्ठशद्य <ड्ड द्धह्म्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://222.ड्ढ1ड्डठ्ठस्रड्डद्व.ष्शद्व/श्चड्डद्दद्ग/ड्डद्यद्यश-ड्डद्यद्यश-क्रत्र४->ह्म्द्गड्डस्र ड्डद्यद्यशह्यड्डह्वह्म्ह्वह्य<स्रद्ब1 ह्यह्ल4द्यद्ग=-स्रद्बह्यश्चद्यड्ड4:ठ्ठशठ्ठद्ग->ष्शह्वश्चशठ्ठ द्घशह्म् ष्द्बड्डद्यद्बह्य <ड्ड द्धह्म्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://ड्ढद्बद्यद्दद्गष्ड्डद्वद्वड्डद्मद्बठ्ठड्ड.ष्शद्व/श्चड्डद्दद्गह्य.ड्डह्यश्च?ढ्ढस्र=२->ष्द्यद्बष्द्म श्चह्म्द्गह्यष्ह्म्द्बश्चह्लद्बशठ्ठ स्रद्बह्यष्शह्वठ्ठह्ल ष्शह्वश्चशठ्ठह्य<स्रद्ब1 ह्यह्ल4द्यद्ग=-स्रद्बह्यश्चद्यड्ड4:ठ्ठशठ्ठद्ग->द्यद्बद्यद्य4 ष्द्बड्डद्यद्बह्य ष्शह्वश्चशठ्ठह्य <ड्ड द्धह्म्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://222.ह्यह्लद्गड्डस्रद्घड्डह्यह्लह्लह्म्ड्डद्बठ्ठद्बठ्ठद्द.ष्श.ह्वद्म/ष्शठ्ठह्लड्डष्ह्ल.ड्डह्यश्च->ह्यह्लद्गड्डस्रद्घड्डह्यह्लह्लह्म्ड्डद्बठ्ठद्बठ्ठद्द.ष्श.ह्वद्म द्यद्बद्यद्य4 ष्द्बड्डद्यद्बह्य ष्शह्वश्चशठ्ठह्य<स्रद्ब1 ह्यह्ल4द्यद्ग=-स्रद्बह्यश्चद्यड्ड4:ठ्ठशठ्ठद्ग->श्चह्म्द्बठ्ठह्ल द्घह्म्द्गद्ग ष्शह्वश्चशठ्ठह्य <ड्ड द्धह्म्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://222.ड्डद्वद्गह्म्द्बष्ड्डठ्ठह्यह्लह्म्द्गद्गह्लद्धशष्द्मद्ग4.ष्शद्व/द्धद्बह्यह्लशह्म्4.श्चद्धश्च- ह्म्द्गद्य=-ठ्ठशद्घशद्यद्यश2->द्दश स्रद्बह्यष्शह्वठ्ठह्ल ह्म्3<स्रद्ब1 ह्यह्ल4द्यद्ग=-स्रद्बह्यश्चद्यड्ड4:ठ्ठशठ्ठद्ग->श्चह्म्द्बठ्ठह्ल द्घह्म्द्गद्ग ष्शह्वश्चशठ्ठह्य <ड्ड द्धह्म्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://222.ड्डद्वद्गह्म्द्बष्ड्डठ्ठह्यह्लह्म्द्गद्गह्लद्धशष्द्मद्ग4.ष्शद्व/द्धद्बह्यह्लशह्म्4.श्चद्धश्च- ह्म्द्गद्य=-ठ्ठशद्घशद्यद्यश2->ष्शश्चड्ड4 ष्ड्डह्म्स्रह्य द्घशह्म् श्चह्म्द्गह्यष्ह्म्द्बश्चह्लद्बशठ्ठ स्रह्म्ह्वद्दह्य स्रद्बह्यष्शह्वठ्ठह्ल ह्म्3 ्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://द्मद्यद्बह्ल1द्गद्भद्गठ्ठ.स्रद्म/शड्ढद्भद्गष्ह्लह्य-स्रद्गह्लड्डद्बद्यह्य.ड्डह्यश्च?द्बस्र=६५&ह्ल4श्चद्ग=द्घद्गह्म्द्बद्गह्वस्रद्यद्गद्भठ्ठद्बठ्ठद्द&द्यड्डठ्ठद्द=->द्मद्यद्बह्ल1द्गद्भद्गठ्ठ.स्रद्म ड्डड्ढशह्म्ह्लद्बशठ्ठ ष्द्यद्बठ्ठद्बष्ह्य ष्द्धद्बष्ड्डद्दश<स्रद्ब1 ह्यह्ल4द्यद्ग=-स्रद्बह्यश्चद्यड्ड4:ठ्ठशठ्ठद्ग->ड्डद्वश3द्बष्द्बद्यद्यद्बठ्ठ-ह्म्ठ्ठश्च <ड्ड द्धह्म्द्गद्घ=-द्धह्लह्लश्च://ड्डद्गद्दस्रह्म्.शह्म्द्द/ठ्ठद्ग2ह्य.श्चद्धश्च?द्बस्र=१२२&श्चड्डद्दद्ग=१->शश्चद्गठ्ठ ड्डद्वश3द्बष्द्बद्यद्यद्बठ्ठ-ह्म्ठ्ठश्च

Hindi, Punjabi, English News 52


Hindi, Punjabi, English News
लुधियाना के रहने वाले गुरविंदर सिंह मनी का शुभ विव

Comments


-->

About Us


Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.

Gautam Jalandhari (Editor)

Subscribe Us


Vists Counter

HITS : 6761715

Address


Jagrati Lahar
Jalandhar Bypass Chowk, G T Road (West), Ludhiana - 141008.
Mobile: +91 161 5010161 Mobile: +91 81462 00161
Land Line: +91 161 5010161
Email: gautamk05@gmail.com, @: jagratilahar@gmail.com